من منفجر شدم ١

اصلا هم نیت نداشتم بگم ولی یهو نمیدونم چی شد نفهمیدم چی شد که ناغافل ترکیدم و یک عالمه فکر و حرف تلنبار شده و ریختم بیرون و بعد هم یک لرز وحشتناکی گرفتم و رفتم زیر پتو ?? ازونجایی که ماورا خیلی مهربونه دلش برای من سوزیده بود طفلکم زنگ زد و گفت البته بعدا راجع به همه این مسایل صحبت میکنیم ولی اگر من دلت و شکستم و ازرده ات کردم معذرت میخوام بمیرم براش که انقدردلش مهربونه ?? ولی خب با اینکه طبق همه بعد دعواها که دلم براش پر میکشه باز هم حااالم خیلی خراااب بود

/ 0 نظر / 32 بازدید