پاییزپــاییز از چــشــمــان مــن شــروع شــد
از بــرگ ریزان دلــم
از نــارنــجــیــِ ســکوتــمــ
که مــشــت مــشــت دلــتــنــگــے بــه آســمــان مــے پــاشــید

پــاییز
نــگــاه خــشــکیده ے مــن بــود
بــر تــنــِ خــســتــه ی کوچــه
و عــشــق نــافــرجــامــیــ
که داشــت کم کم غــروب مــے کرد ,,, مثل کسی که کنار جاده تکان می دهد در هوا ظرف خالی بنزین را قلبم را گرفته ام در دست

/ 0 نظر / 27 بازدید