سفر دوجانبه

من و ماورا همزمانبرنامه سفرداریم مقصد و ...من مشخصه ولی ماورا خان درست به ما نگفت برنامه اش چیه فردا و تعطیل کردیم امیدوارم بهت خوش بگذره ماورا

/ 0 نظر / 27 بازدید