ماورای جدید

ماورا ادعا می‌کنه خیلی وابسته تر از قبله میدونم که راست میگه

ادعا می‌کنه که خیلی زمانها دلش میخواد من باشم و درد دل کنه میدونم که راست میگه

ادعا می‌کنه که خیلی بیشتر از قبل من و دوست داره میدونم که راست میگه

ولی وقتی نیست وقتی کمه وقتی وارد خونه اش میشه و حضورش کم میشه دلم میگیره

میدونم که درست نیست منطقی نیست

/ 0 نظر / 25 بازدید