روزهايي كه گذشت

روزهايي كه گذشت...

رفت مسافرت دوهفته

منم يك سفر ٥روزه رفتم

هفته پيش هم يك دعواي حسابي كرديم

چون ....خان سر يه حرف من قهر كردن

سينما هم رفتيم تنگه ابو قريب 😔

خلاصه ميگذرونيم

/ 0 نظر / 26 بازدید